Několik myšlenek z knihy 108 meditací
Eduard Tomáš

Základní pravidla pro mystikovo bytí:

Stále a stále si mír v srdci připomínej!!
Žij trvale s myšlenkou Já ve svém dychovním Srdci. Nic jiného si v Srdci nevytvářej kromě otázky:"Jak mohu pomoci?" Abys to vůbec dokázal, řiď se těmito základními pravidly:
1. Žij nepřipoután k ničemu na světě kromě Boha nebo Já! Jinak není možno dosáhnout osvobození.
2. Pusť se svého ega, hlavně jeho tužeb a vášní! Pak bude vše dokonalé.
3. Uvědom si, že myšlenky ani city nejsou tvým pravým Já. Jak příjdou, zase odcházejí. Tvé pravé Já vytrvává, neboť je věčné
4. Nezkoumej své myšlenky ani pocity, pak bude mysl klidná. Radost zůstane i nadále radostí a smutek smutkem, ale vše bude čiré a prosté.
5. Odhoď vše stranou a žij tak, jako bys nic nevěděl a kromě
poznání ani nechtěl vědět. Pak bude vše čiré a prázdné.
6. Za žádnou cenu se nepřipoutávej k myšlení! Nech zmizet své názory a zmizí i problémy. Vyzkoušej to!
7. Žij v TEĎ!
8. Postav se naprosto indiferentně ke "chci" a "nechci"! Pak zmizí každý klam a většinou i bolest.
9. Pamatuj, že vše, co má jméno a tvar, je jen a jedině
prázdno! Nemysli příliš na své chyby a hříchy. To všechno jsou objekty jako všechny myšlenky. Ty se ztotožňuj s átmanem, jenž není objektem, neboť jsi to ty sám. Chce to jen trochu odvahy a přenesení pozornosti na mír v pozadí mysli. Pozornost na pozornost! Ta nesmí jít ven, jak to obvykle dělá, ale do sebe. Není to akce pomalá, ale okamžitá. Člověk se nezabývá hříchy ani ctnostmi, ale náhle poznává Já, nebo aspoň jeho emanaci. Při tomto obratu vždycky zasahuje milost. Je to rychlý posun vědomí z egoistických myšlenek na átmana. Na mír v srdci. Na to co je za myšlenkami, za egem. Pak žije člověk s mírem v srdci, mírem srdce.
Nemysli na to, co jsi měl dělat nebo neměl dělat, ale žij s mírem v srdci. Je to prudký revoluční obrat v jogínově cestě. Není to egoistické snažení, ale náhlé upření pozornosti na cíl. Je to skok. Je to ztotožnění s vlastní identitou, udržení se v ní až do osvobození.

Tomáš, Eduard: 108 meditací. Praha 1996, str. 11


Dovol své mysli prodlévat v klidu

Je zřejmé, že se tu a tam opakuji. To však není nedopatření ani náhoda, je to záměr. Největším nepřítelem jogína je zapomínání. Kdyby si pokročilejší žák zapamatoval jen polovinu pokynů a rad, které už někde přečetl, a praktikoval je, byl by patrně v poznání. Že v něm ještě zjevně není, je nejlepším důkazem jeho zapomnětlivosti.
Boží tvorba a milost jsou nepřetržité. Znamená to, že Bůh nás nejen trvale vytváří (myslí), ale že nám i nepřetržitě pomáhá k
poznání. Dělá to dokonale. Nejen zevně svým vlastním zákonem karmy tj. karmickým vyrovnáváním, ale i vnitřně - tím, že nás vnitřně trvale přitahuje.
Prodléváme-li aspoň občas v klidu, pracujeme harmonicky s Bohem. Pokud se však stavíme proti božímu trendu egem a egoismem, můžeme pozorovat na svém vlastním osudu, že dřív nebo později přichazí utrpení. POkročilejším dřív, méně pokročilým později. Pracujeme-li, tj. myslíme-li harmonicky v souladu Boží myslí, vzápětí přijde odměna ve formě klid, štěstí a spokojenosti.
Protože Boží vůle působí, a to vždy fostředivým směrem: ke klidu, blaženosti a míru, je spása lidské duše první věcí, resp. předním úkolem každého člověka. Je až trapné pozorovat, jak málo si tuto skutečnost lidé uvědomují. Jak jsou nepřetržitě zaměstnání vším možným: zábavou, sportem a nejvíc výdělečnou činností. A přece nic z toho není vlastní příčinou jejich disharmonie. Příčinou je názor:
Jsem to já, kdo je činný. Kdybychom tento názor opustili a dovolili své mysli prodlévat v klidu jejího vlastního, neosobního jáství, a to zkoumáním sebe sama, nic by nám nemuselo překážet ani v meditacim ani při práci.
Naše mysl by mohla z malé části spočívat v Já (v brahma) a práce (se vším ostatním) by šla sama sebou.
Prodlévej v klidu, příteli, tak často, jak jen můžeš. Při práci i zábavě. Znal jsem několik mladých žáků jógy (sám jsem mezi ně kdysi patřil), kteří chodívali meditovat do kina. Byli jsme odevzdáni Bohu a spočivali v jeho vůli jako v kostele. I při detektivce. Obojí jde velmi dobře. Víra v Boha nás naučila, že je všudypřítomný. A skutečně byl, i v tom biografu. I teď tam ještě je, protože je všude. Zkus si to, příteli...
Prodlévej všude v klidu Já, kdekoliv - v biografu i u televize.
Nejrychleji a nejspolehlivěji se dostaneš do klidu, staneš-li se pozorovatelem svého vlastního života, všech svých myšlenek a citů, pocitů i vášní, příhod a událostí. Indiferentním pozorovatelem. Vše to (včetně tebe) je jedinou nerozbornou iluzorní jednotou. Ale jednota sama není iluzí. I to, co se nám jeví jako myšlenkové formy, je brahma. Postavení neosobního svědka je rychlou, i když zatím jen poloviční cestou k pravdě. (pozn. Tato dualita je v sahadža nirvikalpa samádhi překročena)

Tomáš, Eduard: 108 meditací. Praha 1996, str. 97

Miluj své nejvnitřnější jáství

Je velky rozdíl, medituješ-li s láskou k Já, či bez ní. Vyzkoušej to. Soustřeď se intenzivně na Já nebo třeba jen na myšlenku-cit "já" a po nějaké chvíli přidej k tomuto soustředění horoucí cit lásky. Ze srdce, ne z hlavy. Nedovedeš-li tento cit navodit bez příčiny, zahraj to jako dobrý herec. Reakce nebude o mnoho menší. Cit lásky můžeš doplnit nebo i nahradit citem úplné oddanosti a odevzdanosti Bohu - Já, nebo i vznešeným citem milosrdenství. V obou případech budeš příjemně překvapen hlubokým rozdílem v kladném účinku. Od té doby budeš meditovat výhrádně z láskou, milosrdenstvím nebo odevzdaností.Ledaže bys na svůj pokus zapomněl.
Láska k Bohu (Já) přináší ještě jednu velmi vzácnou a prospěšnou výhodu. je totiž schopna udržet pozornost na Já, a to daleko snadněji než logika, rozumové úvahy či cokoliv jiného.
Život tvé mysli pramení, jak víš, z Já. Říka se, že Bůh je láska a láska že je Já. Proto láska k Bohu nebo Já je stupňováním lásky. Spočívej v Já s láskou. Nech se jí prostoupit a unést. Nebude člověka, který by tě nemiloval (s výjimkou sobců, u nichž může být reakce právě opačná).
... Láska není závislost, láska je nejvyšší
svoboda, nejradostněší uvolnění. Medituj s láskou o lásce a svobodě a nikdy na ni nezapomínej.
Moudří říkají: "Nebudete-li Boha milovat, nidky se s ním nespojíte!"
Není nejsnažší udržet během dne trvale cit lásky k Nadjá, átmanu. Jestliže se tvé pokusy o to setkávají soustavně s nezdarem, můžeš toto obracení se s láskou do nitra dělat alespoň
přerušovaně. Budeš-li je opakovat často, účinek nebude o mnoho menší. Náhle přerušíš svou denní činnost a onrátíš svoji vypjatou vnitřní pozornost do svého duchovního srdce, a to s láskyplným uctíváním. Po krátkém čase se ti budou radost a štěstí spojené s tímto cvičením připomínat samy od sebe.
Nedostavují-li se žáku hlubší zkušenosti, je to proto, že nevyvíjí dost lásky k Bohu, zapomíná Boha prosit o milost
poznání nebo se nesnaží zlepšit charakter. Láskou se člověk povznáší a odpoutává od ega až tak daleko, že se stává tím, co hledal.

Tomáš, Eduard: 108 meditací. Praha 1996, str. 97


BUĎ!!!

Cvičení připomíná křesťanský duchovní imperativ: Buď tich a věz, že Já jsem Bůh!
Spočívá v tom, že cvičící úmyslně popře své ego se vším, co se k němu váže a co je poutá, a to tím, že je náhle zcela ignoruje. Prostě si nepřipustí jeho existenci a tím je ve skutečnosti na čas zahubí. Ale on se nestará o to, aby je zahubil nebo nezahubil, pro něho prostě náhle ego neexistuje, a proto pro něj neexistuje ani omezení egem, ony neblahé vásany, klamná spojení s myslí a tělem; to všechno jakoby náhle nebylo.
A nejen "jakoby"; ono to pro něho skutečně není. Tím odpadá žáku jakýkoliv boj o překročení iluzí a omylů. Jogín prostě náhle jenom
je a to je celá jóga.
Nebere v úvahu tělo, svou mysl, své city, prostě zhola nic krom jediné, nekonečné a posvátné existence bytí. Ale ani o její jedinečnost a nekonečnost se nestará. On jenom JE a v tom se nemění... ani kdyby hromy a blesky padaly a zem se třásla... JE, JE a jenom JE, a právě teď a stále. Je nekonečným, čístým a věčným
bytím, které se nestará o svou věčnost a nekonečnost... A to je všechno, to je celý cvik...

Tomáš, Eduard: 108 meditací. Praha 1996, str. 150